Cíle a možnosti konstelací

Pokoušet se slovy vysvětlit systemické konstelace je obtížné, konstelace je třeba prožít. Lidé logicky touží po vysvětlení, případně vědeckém podložení, jak a proč konstelace působí. Otec konstelací, kterým je Bert Hellinger, používá pro objasnění jejich principu pojem fenomenologie a říká: „Pro mě fenomenologie znamená, že se nechám ovlivnit širším kontextem bez toho, abych ho do hloubky pochopil, bez úmyslu pomoci a něco ukázat, ale také bez obavy z toho, co se může vynořit. Nemám strach, ani když se vynoří něco těžkého... Vystavím se všemu tak, jak to je... Je to metoda, která není vázána na žádnou školu a nemůže se na ní ani žádná zakládat, poněvadž není možné využít cizí zkušenosti. Naučit lze pouze řízení se podle fenoménů, které na sebe necháme působit po tom, co jsme se osvobodili od stanovených cílů, hodnocení a strachů." (Hellinger, B. Rodinné konstelace: Objevná síla, Triton, Praha 2004, str.31)

V rodinných konstelacích se obrazy rodin ztvárňují z vybraných zástupců. Vytváří se tak určité pole, ve kterém zástupci zažívají pocity a postoje osob, členů systému, které zastupují. Lze říci, že toto rodinné pole je fenomén, který podmiňuje postoje a pocity jednotlivých členů rodiny. V rámci rodinných konstelací se může díky změně postoje klienta toto pole nově uspořádat, což má ozdravný účinek.

Měl jsem to štěstí, že jsem se stal žákem Jana Bílého, který žil dlouhá léta v Německu a metodu B. Hellingera se naučil přímo u zdroje.


JAK SE KONSTELACE DĚLAJÍ

Klient si poté, co krátce představí svou zakázku nebo svůj problém, vybere ze spoluúčastníků zástupce pro důležité členy svého systému. Tyto zástupce mu většinou navrhne vedoucí konstelace ("konstelář"). Když je stavený systém například jeho rodina, postaví hlavní představitele - svoje rodiče, sourozence, toho či onoho prarodiče a samozřejmě také sebe. Zástupci také mohou roli odmítnout - například když potřebují zpracovat předchozí konstelace nebo když se na roli prostě necítí.

Vybrané zástupce pak klient postaví do prostoru podle svého vnitřního obrazu tak, jak to cítí, že to "je". To může vypadat například jako na obrázku vpravo. Při stavění do pozic je nejlepší, vést zástupce oběma rukama za ramena. Jedině tak má klient kontrolu nad umístěním zástupce do přesně té pozice, kterou mu vybral. Celá konstelace a především stavění do rolí by mělo probíhat v klidném a koncentrovaném prostředí, průběh konstelace by neměl být rušen mluvením účastníků mimo role nebo odcházením a pohybem nezúčastněných osob.

Důležité je, aby klientem postavený obraz systému vycházel z toho, jak klient svůj systém vnímá, ne jak by chtěl, aby vypadal. Důraz tedy leží na tom, co je, a nikoliv na tom, jak by to mělo být, případně jak by si klient přál, aby to bylo.

Po postavení konstelace si klient sedne tak, aby na konstelaci a na to, co se zde bude dít, dobře viděl. Nyní je na řadě konstelář. Ten za pomoci dotazování se zástupců, jejich přemisťování, nebo přenechání zástupců jejich samovolnému pohybu zkoumá, co systém potřebuje k většímu uvolnění a harmonii. Přitom může toho či onoho zástupce nechat pronést jisté rituální a uvolňující věty (například "zůstaneš v mém srdci", "chyběls mi" atd.). K pohybům v konstelaci říká jejich duchovní otec Bert Hellinger: "V systému můžeme pozorovat různé pohyby. Všechen pohyb má ale společný směr - je to směr k sobě, dohromady, nikdy ne opačný."

Konstelace zpravidla končí, když se dosáhlo jistého uvolnění systému. Někdy také konstelace jakoby uvázne na mrtvém bodě. To nemusí vždy znamenat prohru - často se právě takové konstelace projeví v dalším působení blahodárně. Klient si totiž uvědomí, co se děje, a může se rozhodnout, zdánlivé nedostatky systému akceptovat a vydat se svou cestou dále.

podle Jana Bílého


KDY SI STAVĚT KONSTELACI

Když se potřebuji vyrovnat se svou osobní a rodinnou historií.

Když cítím, že mé problémy mohou souviset s mou rodinou (i vzdálenější).

Když v rodinné historii nacházím těžké a opakující se osudy, odmítané členy rodiny (černé ovce), předčasná úmrtí, zakázaná témata, tabu v rodině.

Když se opakují ve více generacích stejná chronická onemocnění.

Když potřebuji získat odstup od aktuální životní situace.

Když mám pocit, že se identifikuji s osudem nějakého člena rodinného systému nebo mám podezření, že prožívám pocity, které mi nepatří. Mohou patřit nějakému předkovi a je možné v konstelaci zjistit více.

Když pociťuji úzkosti, smutky, nespokojenost a podobné lehčí stavy nepohody, aniž bychom znali objektivní příčinu (mám dobrou práci, dobrý partnerský vztah a přesto mi něco chybí).

Když vím, co mě trápí, ale nevím, jak problém řešit.

Něco mě na konstelace táhne, a nevím co.

A další a další důvody.


ZAMĚŘENÍ KONSTELACÍ

Zaměření konstelací se pro daný víkend střídá, ale neznamená to, že se budou stavět konstelace jen na určené téma. Klienti mohou žádat a často žádají postavení konstelace podle vlastní potřeby, zaměření víkendu je orientační a bývá následující:

Konstelace původní rodiny

Partnerské a vztahové konstelace

Konstelace zdravotních problémů

Konstelace závislostí

Konstelace traumatu

Podnikové a pracovní konstelace

Experimentální konstelace

Konstelace na vnitřní dítě, vnitřního muže, vnitřní ženu, vnitřní zvíře, vnitřního boha.

Vnitřní dítě ukazuje naše pocity ustrašenosti, opuštěnosti, pocit hanby, pocit viny a zároveň nevinnosti, radosti, naivity, samoty apod.

Vnitřní muž v konstelacích poukazuje např. smysl pro ovládání, strukturu, plán, požitek z dobývání, agresi, zlepšování světa apod.

Vnitřní žena poukazuje na smysl pro ochranu, péči, empatii, lehkomyslnost, emocionalitu, něhu, smyslnost, eleganci, intuici, manipulaci apod.

Vnitřní zvíře ukazuje, jak si dokážeme vymezit hranice, jaký máme přístup k agresi, jak umíme jednat se vztekem, pudy apod.

Vnitřní bůh poukazuje na věčnost, osvícení, nekonečnost, moudrost, bezpodmínečnou lásku.


VÝHODY KONSTELACÍ

Klienti nemusí mluvit, popisovat svůj problém, stačí podat fakta například o své původní rodině (táta, máma, sourozenci, tety, strýcové, prarodiče, někdy i praprarodiče) těžké osudy předků, předčasná úmrtí, majetkové ztráty apod.

I bez postavení vlastní konstelace je možné mnohé pochopit a zažít vcítěním se do role jiného člověka. Zjistíme, že v tom nejsme sami, že lidé mají podobné osudy a mají sílu je řešit.

Energie otevřenosti a sounáležitosti ve skupinách je obrovská a dodává konstelacím vnitřní sílu. Lidí se otevírají a s důvěrou sdílejí své (mnohdy těžké) osudy. Samozřejmostí je proto zachování mlčenlivosti po semináři.

Řešení problémů bez nutnosti dalšího pravidelného docházení za terapeutem.

Konstelace jsou semináře osobního rozvoje. Tudíž potřeba účastnit se seminářů je individuální a záleží na každém jednotlivém člověku.

Základním cílem konstelací (tak jak to vidím já) je uvolnit zablokovanou energie v rodinném systému a tuto energii využít pro všední život.


CO PO KONSTELACÍCH

Stručně řečeno - nechat TO být, nechat TO působit, neřešit TO, nechat TO na sebe působit a čekat. Konstelace může působit rychle (hodiny), ale také pomalu (měsíce). Nebo si toho ani nevšimneme a něco je jinak.

Nebudete–li se cítit dobře bezprostředně po konstelačním víkendu, zatelefonujte mi a domluvíme si konzultaci, která je zdarma. Kontakt: Libor Zvolánek, e-mail: zvolanek@pro.cz, telefon 605 25 63 27.